Gjuha shqipe

Kjo nënortë merret me çështje të gjuhës shqipe. Qëllimi është të kuptohen, të dallohen e të shtjellohen sa më mirë ngjyrimet e shumta të shqipes e njëkohësisht të bëhen sa më kompaktë përdoruesit në përdorimin e gjithanshëm të saj. Nënorta bashkë-mundësohet nga Plisi.org.

Të folmet

Fjalore

Mësimi i shqipes

Përparime

ftillimi.org përfiton nga përparimet gjuhësore që nxjerr nënorta e Gjuhës shqipe. Këto përparime pasqyrohen në Standardin e Ftillimit.