Të dhënat

Këto janë kategorizimet dokumentare-mediale që dëshmojnë shqiptarësinë e trojeve shqiptare jashtë RSh-së dhe RD-së:

1. Artikuj revistash

2. Fotografí & ilustrime

3. Lista

4. Statistika & tabela etnike

5. Tekste marrëveshjesh për caktime kufísh