Njësimi

Kjo ortë do t'i dallojë dallimet sistematike që ka përbrenda Shqipërisë dhe do të gjejë rrugë për t'i njësuar e për t'i brumosur.